STEP1

สมัครงาน


STEP2

ยืนยันรับสมัครงาน


STEP3

เริ่มทำงานครั้งแรก


STEP4

ยื่นขอเงินค่าตอบแทนพิเศษครั้งที่1


STEP5

รับเงินค่าตอบแทนพิเศษครั้งที่1


STEP6

หลังจาก 3-6 เดือน


STEP7

ยื่นขอเงินค่าตอบแทนพิเศษครั้งที่ 2*
โอกาสในการรับเงินตอบแทนพิเศษครั้งที่สองขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทห้างร้านที่รับทำงาน

STEP8

รับเงินค่าตอบแทนพิเศษครั้งที่2


Siam Work คิดที่อยากจะช่วยเหลือก้าวแรก
เพื่อที่จะให้ทุกท่านสามารถทำงานได้อย่างสบายใจ
เพราะฉะนั้น Siam-Work จึงมอบเงินส่วนหนึ่ง
ที่ได้รับจากบริษัทและห้างร้านคืนให้แก่ทุกคนCopyright (C) 2014 SiamWork. All Rights Reserved.