ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงฉบับนี้ มีผลกับบริการทั้งหมด (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการ”) ที่บริษัท OWL มหาชนจำกัด (ต่อไปนี้ไปเรียกว่า “บริษัท”) (http://siamwork.net/, รวมไปถึงลิงค์จากเวบไซท์ของทุกบริษัทที่รับสมัครงานมายัง URL http://siamwork.net/ และ แอพพลิเคชั่นที่ใช้ชื่อ “สยามเวิร์ค" ) ได้ทำบริหารจัดการผ่าน SiamWork.


ข้อที่ 1 (คำนิยาม)
1. บริการนี้หมายถึง บริการจัดหางานบนอินเตอร์เนต SiamWorkและบริการที่เกี่ยวข้อง ที่บริษัท OWL มหาชนจำกัดได้บริหารจัดการ
2. ผู้ใช้ หมายถึง ทุกคนที่ใช้บริการนี้


ข้อที่ 2 (ข้อห้าม)
ข้างล่างนี้เป็นข้อห้ามสำหรับผู้ใช้

1. ห้ามลงทะเบียนหรือให้ข้อมูลเท็จโดยตั้งใจ
2. การกระทำอันขัดต่อระเบียบกฎหมายและความสงบเรียบร้อยของสังคม
3. การกระทำอันขัดต่อสำนึกหรือข้อตกลงของสังคม
4.การกระทำอันฝ่าฝืนต่อสิทธิการครอบครอง (สิทธิบัตรทางปัญญา, เครื่องหมายทางการค้า, ลิขสิทธิ์เป็นต้น และรวมไปถึงทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลาย) หรือสิทธิที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวและสิทธิถูกต้องตามกฎหมายทั้งหลายของบริษัท, ผู้ใช้รายอื่นตลอดจนไปถึงบุคคลที่สาม
5. ผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญกับพนักงานหรือผู้บริหารที่สมควรได้รับการประณามจากสังคมร่วมกับกลุ่มมิจฉาชีพ
6. การขอรับค่าตอบแทนพิเศษทั้งที่ไม่มีความตั้งใจจะทำงานอย่างต่อเนื่อง
7. การกระทำทั้งหมดอันใดอันอาจจะเป็นการขัดขวางการดำเนินการของบริการและการบริหารจัดการของบริษัท
8. การกระทำอันเป็นการเชิญชวนไปสู่คตินิยมหรือศาสนาเฉพาะใดๆ
9. การกระทำทั้งหมดอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม


ข้อที่ 3 (การกำจัดพลังการต่อต้านสังคม)
ผู้ใช้ต้องไม่เข้าข่าย กลุ่มมิจฉาชีพ, สมาชิกของกลุ่มมิจฉาชีพ, บุคคลที่ออกจากการเข้าร่วมกับกลุ่มมิจฉาชีพไม่เกินห้าปี, ผู้ให้ความร่วมมือกับกลุ่มมิจฉาชีพ, บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มมิจฉาชีพ, ขบวนการขู่กรรโชกเป็นต้น กลุ่มการเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นต้น หรือกลุ่มการใช้อำนาจโดยมิชอบเป็นต้น และบุคคลอื่นๆในลักษณะเดียวกัน (ต่อไปนี้เรียกว่า “กลุ่มมิจฉาชีพ”) รวมไปถึงต้องแสดงตนไม่เข้าข่ายในแต่ละหัวข้อต่อไปนี้ และสัญญาว่าจะไม่ทำให้เข้าข่ายแม้ในอนาคต

1. การเข้าไปมีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมของกลุ่มมิจฉาชีพ
2. การเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญกับการบริหารของกลุ่มมิจฉาชีพ
การใช้หรือมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มมิจฉาชีพอย่างไม่ควร ในการวางแผนให้ได้มาซึ่งรายได้อันมิชอบจากปัจเจกหรือบุคคลที่สาม หรือมีความมุ่งหมายเพิ่มความเสียหายแก่บุคคลที่สาม
4. การมีส่วนร่วมในการมอบเงินให้แก่กลุ่มมิจฉาชีพหรือการให้ความสะดวกและการกระทำอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5. ผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญกับพนักงานหรือผุ้บริหารที่สมควรได้รับการประณามจากสังคมร่วมกับกลุ่มมิจฉาชีพ
6. ผู้ใช้งานไม่ว่าจะโดยส่วนตัวหรือบุคคลที่สาม สัญญาว่าจะไม่กระทำการอันใดอันเข้าข่ายข้อหนึ่งข้อใดต่อจากนี้
7. การกระทำอันมุ่งหมายให้เกิดความรุนแรง
8.การกระทำที่ไม่สมควรอันเกินกว่าหน้าที่ทางกฎหมาย
9. การกระทำที่ใช้วาจาข่มขู่หรือใช้กำลังในการติดต่อธุรกิจการค้า
10. การเผยแพร่ข่าวลือ มีแผนการหลอกลวง หรือ การใช้กำลัง ที่ทำให้เสียความน่าเชื่อถือหรือทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่บริษัท ผู้ใช้รายอื่น หรือบุคคลที่สาม
11. การกระทำอื่นใดอันเข้าข่ายหัวข้อที่ได้แสดงมา


ข้อที่ 4 (การลบข้อมูล)
ในกรณีที่มีความจำเป็นในการลบข้อมูลการลงทะเบียน อันอยู่ในการกระทำภายใต้การกำกับดูแลในข้อที่ 2 และ ข้อที่ 3 และข้อมูลที่ได้รับการพิจารณาลงทะเบียนเป็นต้น บริษัทสามารถลบข้อมูลที่เข้าข่ายได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ข้อที่ 5 การเปลี่ยนแปลงการบริการ
บริษัทอาจมีเปลี่ยนแปลงการบริการที่มีให้แก่ผู้ใช้บริการ หรือหยุดให้บริการชั่วคราว โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้ไม่สามารถพิพาทโต้แย้งในกรณีนี้ได้

ข้อที่ 6 กำหนดเวลาขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษการเข้าทำงาน

กำหนดเวลาขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษการเข้าทำงานนั้นจะต้องกระทำภายในสามเดือนหลังจากสมัครงาน
ถ้าหากเลยกำหนดนั้นไปแล้วจะถือว่าไม่มีความต้องการที่จะรับเงินค่าตอบแทนพิเศษการเข้าทำงาน และจะไม่สามารถขอรับหลังจากนั้นได้

ข้อที่ 7 ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ
1. บริการนี้ ไม่ได้เป็นบริการจัดหางานภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายความมั่นคงการงานของญี่ปุ่น จึงไม่รับประกันความถูกต้องและมีประโยชน์อื่นใด

2.บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆอันเกิดจากการใช้งานของบริการนี้

3.บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆของผู้ใช้บริการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเนื้อหา, การระงับหรือหยุดการให้บริการ


ข้อที่ 8 การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการ เนื้อหาของการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเผยแพร่ผ่านบริการนี้ โดยจะถือว่าผู้ใช้บริการทุกคนรับทราบการเผยแพร่นั้น

ข้อที่ 9 การชดเชยความเสียหาย
ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบค่าเสียหายให้แก่บริษัทหรือบุคคลที่สาม ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือบุคคลที่สาม ในกรณีที่ผู้ใช้งานละเมิดข้อตกลงฉบับนี้

ข้อที่ 10 ขอบเขตอำนาจศาล

ข้อพิพาทอันเกิดจากข้อตกลงฉบับนี้ ให้ใช้ขอบเขตอำนาจของศาลโตเกียวเป็นหลัก


2014.04.01
บริษัท OWL จำกัด

Copyright (C) 2014 SiamWork. All Rights Reserved.